VB TW - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 154

Tổng lượt truy cập: 531.121

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG TƯ

Thông tư số 71/2021/TT-BTC

Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính... 31-08-2021
2 THÔNG TƯ

Thông tư số 69/2021/TT-BTC

Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 31-08-2021
3 THÔNG TƯ

Thông tư số 67/2021/TT-BTC

Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 20-08-2021
4 THÔNG TƯ

Thông tư số 64/2021/TT-BTC

Thông tư số 64/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/7/2021 Hướng dẫn dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 20-08-2021
5 THÔNG TƯ

Thông tư số 61/2021/TT-BTC

Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 18-08-2021
6 THÔNG TƯ

Thông tư số 45/2021/TT-BTC
 

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch... 18-08-2021
7 THÔNG TƯ

Thông tư số 65/2021/TT-BTC
 

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 18-08-2021
8 THÔNG TƯ

Thông tư số 61/2021/TT-BTC

Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 04-08-2021
9 THÔNG TƯ

Thông tư số 56/2021/TT-BTC

Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non,... 26-07-2021
10 THÔNG TƯ

Thông tư số 53/2021/TT-BTC

Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính v/v Bãi bõ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 14-07-2021
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn