VB TW - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 116

Tổng lượt truy cập: 531.083

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG TƯ

Thông tư số 09/2021/TT-BTC 

Thông tư số 09/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/01/2021 Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán 19-02-2021
2 THÔNG TƯ

Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái... 19-02-2021
3 THÔNG TƯ

Thông tư số 11/2021/TT-BTC

Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính 18-02-2021
4 THÔNG TƯ

Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP... 08-02-2021
5 THÔNG TƯ

Thông tư số 87/2021/TT-BTC

Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước 25-01-2021
6 THÔNG TƯ

Thông tư số 115/2020/TT-BTC

Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước 19-01-2021
7 THÔNG TƯ

Thông tư số 01/2021/TT-BTC

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 19-01-2021
8 THÔNG TƯ

Thông tư số 113/2020/TT-BTC

Thông tư số 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa 10-01-2021
9 THÔNG TƯ

Tải nội dung Thông tư

Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẫm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 29-12-2020
10 THÔNG TƯ

Tải nội dung Thông tư

Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước 29-12-2020
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn