Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 130

Tổng lượt truy cập: 513.532

Danh bạ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
 Lê Thị Thanh   Giám đốc 3555668 0988797353 lethithanh@quangtri.gov.vn
 Lê Thị Hải Hà   Phó Giám đốc 3566779 0914432324   lethihaiha@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Anh Phương   Phó Giám đốc 3564555 0913485927 nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn
 Phạm Thị Thanh Hà   Phó Giám đốc 3511899 0915017668 phamthithanhha@quangtri.gov.vn
CÁC PHÒNG
Văn Phòng
 Đặng Quang Hải Chánh Văn phòng 3852130 0985000199   dangquanghai@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên 0985439007 nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn
 Lê Thị Thúy Linh Chuyên viên 0988866676 lethithuylinh5@quangtri.gov.vn
 Lê Thị Như Trang Chuyên viên 3850728 0983249027   lethinhutrang@quangtri.gov.vn
 Hồ Thị Mai Trang Văn Thư 3850728 0945967357 hothimaitrang@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Trung Hiếu Lái xe   0913485729  
 Dương Văn Hợp Lái xe   0916228357  
Phòng Quản lý Ngân sách 
 Hồ Cẩm Ly   Trưởng phòng 3852652 0985272345 hocamly@quangtri.gov.vn
 Hồ Thị Năm   Phó Trưởng phòng 3852652 0949850162 hothinam@quangtri.gov.vn
 Hồ Thị Mỹ Hạnh   Phó Trưởng phòng 3561237 0915587678 hothimyhanh@quangtri.gov.vn
 Lê Thị Minh Thanh Chuyên viên 0987143356   lethiminhthanh@quangtri.gov.vn
 Võ Thị Hoài Giang Chuyên viên 0906242426   vothihoaigiang@quangtri.gov.vn
  Lê Thị Kim Chi Chuyên viên 0913485746  lethikimchi@quangtri.gov.vn
 Ngô Anh Sang Chuyên viên 0935836777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn
 Trần Hữu Tú Chuyên viên 3852652 0917076234 tranhuutu@quangtri.gov.vn
Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
 Nguyễn Hải Quảng   Trưởng phòng 3852506 0905099225   nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn
 Lê Trung Kiên   Phó Trưởng phòng 0915786345 letrungkien@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Thị Quỳnh Phương   Phó Trưởng phòng 0915032286   nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn
 Trần Thị Diệu Hương Chuyên viên 0905061283   trandieuhuong@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Thành Thăng Chuyên viên 0913485352    nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên 0979802208 nguyenthidieu@quangtri.gov.vn
 Lê Thị Thu Phương Chuyên viên  0915363367 lethuphuong@quangtri.gov.vn
Phòng Tài chính Đầu tư
 Thái Văn Ngọc   Trưởng phòng 3851584 0916876456   thaivanngoc@quangtri.gov.vn
 Trần Lập   Phó Trưởng phòng 0945895019   tranlap@quangtri.gov.vn
 Phan Thị Hà Giang  Chuyên viên 0905055898 phanthihagiang@quangtri.gov.vn
 Võ Thị Thu Hiền Chuyên viên 0935088246  vothihien@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Thuận An Chuyên viên 0915657579  nguyenthuanan@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên 0917497234  nguyenthihong3@quangtri.gov.vn
Phòng Quản lý giá và công sản
 Nguyễn Viết Chiến  Trưởng phòng 3853296   0913485115   nguyenvietchien@quangtri.gov.vn
 Đinh Tân Phong   Phó Trưởng phòng 0842048777 dinhtanphong@quangtri.gov.vn
 Lê Văn Hùng Chuyên viên 0913485987   levanhung@quangtri.gov.vn
 Đỗ Thị Đông Chuyên viên 0984494123   dothidong@quangtri.gov.vn
 Hồ Sỹ Hưng Chuyên viên 0913485453 hosyhung@quangtri.gov.vn
 Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 0942888959 nguyenhongle1@quangtri.gov.vn
 Lê Văn Sơn Chuyên viên 0968842222 levanson.sotc@quangtri.gov.vn
Thanh tra Sở
  Hoàng Thanh Hải Chánh Thanh tra 3852887 0906456989   hoangthanhhai@quangtri.gov.vn
 Trần Bình Minh Phó Chánh Thanh tra 0983335777 tranbinhminh@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Văn Phú Thanh tra viên 0917090888   nguyenvanphu@quangtri.gov.vn
  Trương Ngọc Ánh Chuyên viên 0949523667  truongngocanh@quangtri.gov.vn

 

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn