Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 82

Tổng lượt truy cập: 531.049

Ngày 03/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1004/TB-VP về Kết luận của  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 29 tháng 5 năm 2024.

Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm và định hướng, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, cụ thể như sau:

 1. Về kết quả đạt được:

Năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, với những nổ lực đó năm 2023 các chỉ số của tỉnh đã được cải thiện về điểm số và vị trí xếp hạng trong cả tỉnh, thành phố như: Chỉ số PAR INDEX tăng 11 bậc; chỉ số SIPAS tăng 2 bậc; chỉ số PAPI tăng 11 bậc; chỉ số PCI tăng 1,97 điểm so với năm 2022.

 1. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả khả quan, tích cực được ghi nhận vẫn còn một số các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh đã đặt ra, như: Ít sáng kiến về cải cách hành chính (CCHC) được áp dụng trong toàn tỉnh; công khai, cập nhật thủ tục hành chính chưa thực hiện tốt; giải ngân vốn đầu tư công, về sử dụng các nguồn tài chính, phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hồ sơ toàn trình, thanh toán trực tuyến còn thấp.

Về khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) ở nội dung “Công khai minh bạch” và “Trách nhiệm với người dân” chưa được người dân đánh giá cao. Các doanh nghiệp chưa hài lòng về “Chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động của chính quyền; thiết chế quản lý và an ninh trật tự nhất là Chi phí không chính thức”; của chỉ số PCI; nội dung đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của chỉ số SIPAS. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tiếp cận đất đai của doanh nghiệp còn trường hợp gặp khó khăn, cơ sở hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, quỹ đất sạch còn nhiều hạn chế...

3.Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Năm 2024 là năm cả hệ thống chính trị quyết tâm tăng tốc phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

* Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Trên cơ sở Báo cáo Phân tích kết quả các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI năm 2023, đối chiếu với các nội dung, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, chủ động cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra nhằm cải thiện, tăng thứ hạng, điểm số các chỉ số trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Nghiêm túc thực hiện hoàn thành 100% nội dung đã ký tại Bản Cam kết số 303/CK-BCĐCCHC ngày 13/3/2024 với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh và những nội dung chỉ đạo triển khai tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 01/02/2024 tại Thông báo số 22/TB- UBND ngày 22/3/2024.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh; đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, gây những nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, phát huy có hiệu quả việc triển khai i thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

* Các đơn vị được giao chủ trì các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo về điểm số, thứ hạng của các tiêu chí, tiêu chí thành phần, chỉ số lĩnh vực nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, triển khai; bám sát các nội dung, lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định của Bộ chỉ số cấp tỉnh để triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

*Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ hoặc đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tích cực thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo đủ điều kiện để triển khai dự án.

- Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm hoặc tham khảo các sáng kiến, mô hình mới, cách làm hiệu quả để áp dụng nhằm tạo bước đột phá trong công tác CCHC, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh. Giao các sở, ngành mỗi năm đề xuất ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp CCHC cấp tỉnh để xem xét, đưa vào chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị liên quan có giải pháp xây dựng kế hoạch thực hiện để nâng cao chỉ số CCHC, phấn đấu cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tải về:

Thông báo số 1004/TB-VP ngày 03/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn