Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 132

Tổng lượt truy cập: 531.099

Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Lê Thị Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên có nhận thức, quan điểm đúng đắn theo đường lối, chính sách của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời cho cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa XIII), kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quản điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Triển khai Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 ; tuyên truyền đẩy mạnh và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI); các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và cải thiện, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt đảng viên trong chi bộ về chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính -NSNN trong 06 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, đó là nhờ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và chủ động trong công tác chỉ đạo quản lý, điều hành điều hành NSNN. Thu ngân sách vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách đáp ứng được yêu cầu của các cấp, các ngành, các đơn vị, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy quản lý nhà nước, đáp ứng kinh phí thực hiện một số công việc đột xuất và bố trí, bổ sung kinh phí cho một số dự án, nhiệm vụ phát sinh; đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách về an sinh xã hội; điều hành dự phòng ngân sách theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán; chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách trung ương hỗ trợ và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp; nhu cầu kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, kinh phí khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, phòng chống dịch bệnh lớn so với khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương.

 Công tác sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các Chi bộ trực thuộc được duy trì; Cấp ủy chi bộ triển khai Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 17/7/2019 của Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, các chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức diễn đàn năm 2022 với 02 chuyên đề. Cấp ủy các chi bộ đã đăng ký chuyên đề 01: Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 6/2022) và Chuyên đề 02: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (tháng 09/2022).

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài chính tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, Đảng viên; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện chủ đề năm 2022 “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt của các chi bộ; Quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn