VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 404

Tổng lượt truy cập: 456.859

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBNDtỉnh Quảng Trị về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi... 07-02-2024
2 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND

Phụ lục 01 QĐ 40.2023/QĐ-UBND

Phụ lục 02 QĐ 40.2023/QĐ-UBND

Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 31-12-2023
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 07-12-2023
4 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND 

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tiêu chuẩn, định mức sửa dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi... 20-11-2023
5 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị 03-08-2023
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19-07-2023
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hộ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19-07-2023
8 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19-07-2023
9 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 19-07-2023
10 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND... 19-07-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều...

 • Cập nhật: 06-03-2024

Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 01-03-2024

Thông tư số 05/2024/TT-BTC ngày 26/01/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 26-01-2024

Thông tư số 04/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về vị trí...

 • Cập nhật: 22-01-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy định...

 • Cập nhật: 31-12-2023

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch phát...

 • Cập nhật: 07-12-2023

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy...

 • Cập nhật: 20-11-2023

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban...

 • Cập nhật: 03-08-2023

Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn,...

 • Cập nhật: 19-07-2023

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn