Văn bản STC - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 121

Tổng lượt truy cập: 483.660

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG BÁO

Thông báo số 4755/TB-STC 

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 12-12-2022
2 CÔNG VĂN

 • Công văn số 4346/STC-QLG&CS
 • Công văn số 11537/BTC-QLCS
 • Phụ lục đính kèm
 • Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS của Bộ Tài chính 17-11-2022
  3 1.Công văn số 4036/STC-VP ngày 01/11/2022

  2. 02.1 Du thao Quy dinh chuc nang, nhiem vu. co cau So Tai chinh

  3.02. Du thao QD quy dinh chuc nang, nhiem vu, co cau So Tai chinh

  Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 02-11-2022
  4 CÔNG VĂN

  1.Công văn số 3131/STC-TCHCSN 

  2. Góp ý sửa đổi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP

  Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế... 31-08-2022
  5 CÔNG VĂN

  1. Công văn số 2984/STC-QLNS

  2. Các biểu mẫu kèm theo Công văn số 2984/STC-QLNS 

  Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 25-08-2022
  6 HƯỚNG DẪN

  Tải về toàn bộ nội dung hướng dẫn

  Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025 25-08-2022
  7 CÔNG VĂN

  Công văn văn số 2278/STC-QLGCS ngày 29/6/2022

  Công văn số 2278/STC-QLGCS ngày 29/6/2022 về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước 11-07-2022
  8 CÔNG VĂN

  Công văn số 2278/STC-QLGCS

  Công văn số 2278/STC-QLGCS về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước 05-07-2022
  9 CÔNG VĂN

  Công văn số 1882/STC-QLG&CS

  Công văn số 1882/STC-QLG&CS ngày 01/6/2022 về việc Đề nghị đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật (lần 2) 03-06-2022
  10 CÔNG VĂN

  1. Công văn số 1580/STC-TCHCSN

  2. Thông tư số 23/2022/TT-BTC 

  Công văn số 1580/STC-TCHCSN ngày 11/5/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 12-05-2022
  1 2 3 4 5 6 »

   

  SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
  Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
  Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn