VB TW - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 309

Tổng lượt truy cập: 456.764

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG TƯ

Thông tư số 17/2024/TT-BTC

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước 14-03-2024
2 THÔNG TƯ

Thông tư số 16/2024/TT-BTC

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác Thanh tra Tài chính 11-03-2024
3 NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 06-03-2024
4 THÔNG TƯ

Thông tư số 14/2024/TT-BTC 

Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP... 01-03-2024
5 THÔNG TƯ

Thông tư số 05/2024/TT-BTC

Thông tư số 05/2024/TT-BTC ngày 26/01/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố... 26-01-2024
6 THÔNG TƯ

Thông tư số 04/2024/TT-BTC

Thông tư số 04/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc... 22-01-2024
7 LUẬT

Luật đất đai số 31/2024/QH15

Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 18-01-2024
8 THÔNG TƯ

Thông tư số 03/2024/TT-BTC

Thông tư số 03/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ Tài chính về Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính 18-01-2024
9 THÔNG TƯ

Thông tư số 02/2024/TT-BTC

Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính 10-01-2024
10 THÔNG TƯ

Thông tư số 01/2024/TT-BTC

Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính 08-01-2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều...

 • Cập nhật: 06-03-2024

Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 01-03-2024

Thông tư số 05/2024/TT-BTC ngày 26/01/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 26-01-2024

Thông tư số 04/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về vị trí...

 • Cập nhật: 22-01-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy định...

 • Cập nhật: 31-12-2023

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch phát...

 • Cập nhật: 07-12-2023

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy...

 • Cập nhật: 20-11-2023

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban...

 • Cập nhật: 03-08-2023

Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn,...

 • Cập nhật: 19-07-2023

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn