Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 49

Tổng lượt truy cập: 513.451

Ngày 15/4/2022, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉn Khóa VIII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Nghị quyết có tính kế thừa các quy định tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đồng thời rà soát tên gọi các khoản thu phí, lệ phí theo đúng tên gọi quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC và các văn bản chuyên ngành liên quan; điều chỉnh, bổ sung các quy định, nội dung liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và mức thu phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể như sau:

 • Bỏ các khoản thu phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện.

+ Phí công nhận nguồn gốc lô giống.

+ Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.

+ Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

+ Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch.

+ Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;

+ Lệ phí cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh;

+ Các khoản thu phí chưa phát sinh trên thực tế của địa phương: Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố; phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý); Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng (đối với công trình thuộc địa phương quản lý); Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao chuyên nghiệp.

 • Bổ sung các khoản phí, lệ phí như:

+ Lệ phí gia hạn giấy phép cho người lao động tại Việt Nam.

+ Lệ phí gia hạn tạm trú; lệ phí tách hộ; lệ phí điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú; lệ phí xác nhận thông tin về cư trú.

+ Phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng rà soát và quy định lại các khoản thu, mức thu, tỷ lệ để lại của lĩnh vực đất đai và môi trường, lĩnh vực đăng ký kinh doanh để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật chuyên ngành liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số loại lệ phí quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

          Việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ sở để các tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

                   Ban Biên tập

 

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn