Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 625

Tổng lượt truy cập: 489.395

Tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 quy định cụ thể về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 quy định cụ thể về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 Chương với 91 Điều. Việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị được quy định tại Chương III, cụ thể như sau:

* Công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị được quy định tại Mục 1, gồm 03 Điều: Quy định về những nội dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai (Điều 46); hình thức và thời điểm công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị (Điều 47); trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị (Điều 48).

* Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định được quy định tại Mục 2 gồm 04 Điều: Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định (Điều 49); hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định (Điều 50); tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Điều 51); trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Điều 52).

* Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến được quy định tại Mục 3 gồm 03 Điều: Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định (Điều 53); hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến (Điều 54); trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến (Điều 55).

* Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát được quy định tại Mục 4 gồm 02 Tiểu mục với 08 Điều:

- Tiểu mục 1. Nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát gồm: Nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát (Điều 56); hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát (Điều 57); xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Điều 58); trách nhiệm trong việc bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát (Điều 59).

- Tiểu mục 2. Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị gồm: Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị (Điều 60); nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị (Điều 61); hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị (Điều 62); trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị (Điều 63).

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và thay thế Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan./.

Tải về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 “tại đây”.

Ban Biên tập

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế...

 • Cập nhật: 17-04-2024

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn