Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 156

Tổng lượt truy cập: 533.899

Ngày 04/11/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Ngày 04/11/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị thành tỉnh năng động về môi trường kinh doanh và đầu tư.

Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 tập trung vào sáu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: Nâng cao hiệu quả cải cách thể chế; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và sáng tạo; Nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Đối với nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công, Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương, với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển nhanh, bền vững.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Quản lý hiệu quả tài sản công. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và quản lý tài sản công.

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa, xây dựng lộ trình chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ từng phần, nhất là đối với các đơn vị trường học, khuyến khích thành lập đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ); chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên.

Về tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy yêu cầu Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quán triệt Nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết./.

Ban Biên tập

Thông tư số 51/2024/TT-BTC ngày 18/7/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư liên...

 • Cập nhật: 18-07-2024

Thông tư số 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 17-07-2024

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 64/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định đối tượng,...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 181/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn