Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 141

Tổng lượt truy cập: 531.108

Ngày 04 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 27/6/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025;

1. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu sau:

- Chỉ số PAR Index thuộc nhóm tỉnh loại B (đạt từ 80% - dưới 90%) và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trên cả nước; chỉ số PAPI thuộc nhóm Trung bình cao và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trên cả nước; chỉ số SIPAS đạt giá trị tối thiểu 85%.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Tỷ lệ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn hàng năm đạt từ 99% trở lên. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt 100%.

- 100% thủ tục hành chính của tỉnh có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình; trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

- Tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.  100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Hoàn thành 100% các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng Chính quyền điện tử và Chính phủ số.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể nêu tại  mục 1

(1) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

(2) Thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ CCHC, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động hiệu lực hiệu quả, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp;

(3) Nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI và SIPAS của tỉnh.

3. Nhằm tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu:

(1) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch này đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành, địa phương (đồng thời gửi về Sở Nội vụ để theo dõi).

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trong Kế hoạch (Báo cáo theo tiến độ các nhiệm vụ được giao với cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp) lồng ghép trong Báo cáo công tác CCHC 6 tháng, năm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch không đáp ứng được mục tiêu đề ra làm giảm điểm số các nội dung, tiêu chí trong các Chỉ số có liên quan.

(2) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản: dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng tiêu cực; đất đai; khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; tiếp cận thông tin...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương có liên quan trong việc chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xác định địa bàn khảo sát, đối tượng khảo sát và hỗ trợ lực lượng điều tra viên thực hiện khảo sát.

(3) Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh

Căn cứ nội dung được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số của tỉnh có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

(4) Giao Sở Nội vụ

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép vào công tác kiểm tra CCHC). Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện lồng ghép trong Báo cáo công tác CCHC 6 tháng, năm về UBND tỉnh.

- Tham mưu làm tốt công tác phối hợp với Bộ Nội vụ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bưu Điện tỉnh trong công tác điều tra xã hội học; đối với chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI, có văn bản hướng dẫn, đề nghị các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng đánh giá khách quan, sát thực tế.

(5) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì chuyên trang, chuyên mục, bài, bản tin về công tác CCHC và các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh; đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để Nhân dân biết, giám sát./.

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 (tải về tại đây)

Lê Trung Kiên

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn