Danh ba - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 45

Tổng lượt truy cập: 483.584

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN GIÁM ĐỐC

 Lê Thị Thanh

  Giám đốc

3555668

0988797353

  lethithanh@quangtri.gov.vn

 Lê Thị Hải Hà

  P.Giám đốc

3566779

  0914432324

  lethihaiha@quangtri.gov.vn

Nguyễn Anh Phương P.Giám đốc 3564555 0913485927 nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Thanh Hà P.Giám đốc 3511899 0915017668 phamthithanhha@quangtri.gov.vn

CÁC PHÒNG BAN

Văn Phòng

 Đặng Quang Hải

  Chánh VP

3852130

0985000199

  dangquanghai@quangtri.gov.vn

 Lê Trung Kiên

  Phó Chánh VP

3852130

0915786345

  letrungkien@quangtri.gov.vn  

 Nguyễn Trung Hiếu

  Lái xe

 

0913485729

 

 Dương Văn Hợp

  Lái xe

 

0916228357

 

 Lê Thị Như Trang

 Văn Thư

3850728

0983249027

  lethinhutrang@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên 3852130 0985439007 nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thúy Linh Chuyên viên 3852130 0988866676 lethithuylinh5@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Ngân sách 

 Hồ Cẩm Ly                 

  Trưởng phòng

3852652

  0985272345

  hocamly@quangtri.gov.vn

 Hồ Thị Năm

  Phó TP

2852652

  0949850162

  hothinam@quangtri.gov.vn

Hồ Thị Mỹ Hạnh Phó TP 2852652 0915587678 hothimyhanh@quangtri.gov.vn

 Lê Thị Minh Thanh

  Chuyên viên

3561237

  0987143356

  lethiminhthanh@quangtri.gov.vn

 Võ Thị Hoài Giang

  Chuyên viên

3561237

  0906242426

  vothihoaigiang@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Thành Thăng

  Chuyên viên

3561237

0913485352

  nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn

Ngô Anh Sang Chuyên viên  3561237  0935836777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Tú Chuyên viên 3561237 0917076234 tranhuutu@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

 Nguyễn Hải Quảng

  Trưởng phòng

3556086

0905099225

  nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn

Lê Ngọc Tại  Phó TP   3852506 0913449681 lengoctai@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Thị Q Phương

  Phó TP

3852506

  0915032286

  nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn

 Lê Thị Kim Chi

  Chuyên viên

3852506

  0913485746

  lethikimchi@quangtri.gov.vn

 Trần Thị Diệu Hương

  Chuyên viên

3852506

0905061283

  trandieuhuong@quangtri.gov.vn

 Trần Bình Minh

  Chuyên viên

3852506

  0983335777

  tranbinhminh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên 3852506 0979802208 nguyenthidieu@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Phương Chuyên viên 3852506  0915363367 lethuphuong@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính Đầu tư

 Thái Văn Ngọc

  Trưởng phòng

3851584

  0916876456

  thaivanngoc@quangtri.gov.vn

 Trần Lập

  Phó TP

3851584

  0905009159

  tranlap@quangtri.gov.vn

 Đỗ Thị Đông

  Chuyên viên

3851584

  0984494123

  dothidong@quangtri.gov.vn

 Võ Thị Thu Hiền

  Chuyên viên

3851584

 0935088246

 vothihien@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thuận An

 Chuyên viên

 3851584

0915657579

 nguyenthuanan@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên   3851584 0917497234  nguyenthihong3@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý giá và công sản

 Nguyễn Viết Chiến

 Trưởng phòng

3853296

  0913485115

  nguyenvietchien@quangtri.gov.vn

Đinh Tân Phong Phó TP  3853296 0842048777 dinhtanphong@quangtri.gov.vn

 Trương Ngọc Ánh

 Chuyên viên

3853296

  0949523667

  truongngocanh@quangtri.gov.vn

 Phan Thị Hà Giang

  Chuyên viên

3853296

  0905055898

  phanthihagiang@quangtri.gov.vn

Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 3853296 0942888959 nguyenhongle1@quangtri.gov.vn
Lê Văn Sơn Chuyên viên 3853296 0968842222 levanson.sotc@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Hưng Chuyên viên 3853296 0913485453 hosyhung@quangtri.gov.vn

Thanh tra Sở

 Hoàng Thanh Hải

  Chánh TTra

3852887

0906456989

  hoangthanhhai@quangtri.gov.vn

 

 Lê Văn Hùng

  Thanh tra viên

3852887

0913485987

  levanhung@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Văn Phú

 Thanh tra viên

3852887

0914008777

  nguyenvanphu@quangtri.gov.vn

 

 

 

 

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế...

 • Cập nhật: 17-04-2024

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều...

 • Cập nhật: 06-03-2024

Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 01-03-2024

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn