Các phòng ban - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 155

Tổng lượt truy cập: 483.694

Các phòng ban

Post date: 14-07-2023

1. Văn Phòng:

1.1.  Chức năng:

Tham mưu giúp Ban Giám đốc điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện chức năng QLNN đối với công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hoạt động văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và thực hiện công tác hành chính.

1.2.  Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc:

+ Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

+ Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn Phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Tổ chức quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động nút mạng hạ tầng truyền thông - Trung tâm truyền thông của tỉnh; nút mạng diện rộng nối với UBND tỉnh; mạng LAN của Văn phòng Sở, hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

- Tham gia xây dựng các dự án ứng dụng và đầu tư phát triển công nghệ tin học và thông tin phục vụ công tác của ngành Tài chính địa phương.

- Hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng CNTT thuộc lĩnh vực tài chính đến các đơn vị tài chính huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

- Triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chương trình ứng dụng CNTT thuộc lĩnh vực tài chính cho CBCC trong toàn hệ thống tài chính địa phương.

- Quản lý, khai thác các dịch vụ thông tin để phát triển trang thông tin điện tử của Sở Tài chính (Website) phục vụ cho việc quản lý, điều hành ngân sách địa phương và các dịch vụ tài chính công.

- Phối hợp các phòng để tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc.

2. Phòng Quản lý ngân sách

2.1.  Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh.

2.2.  Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:

+ Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

+ Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương;

- Thực hiện nhiệm vụ nhập dự toán cấp 0, phân bổ dự toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công và hỗ trợ nghiệp vụ cho người sử dụng TABMIS cơ quan tài chính trong quá trình sử dụng, vận hành hệ thống.

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh, mức bổ sung cho ngân sách cấp huyện; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao.

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; thẩm định quyết toán đối với các đơn vị an ninh quốc phòng, vốn đối ứng dự án ODA HCSN của địa phương. Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của Trung ương, các quỹ tài chính nhà nước, quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi các tài khoản tiền gửi ngân sách tỉnh, xử lý các khoản chi phí liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính và chống buôn lậu.

- Phối hợp với các cơ quan thu trong việc quản lý nguồn thu trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước trong công tác cấp phát kinh phí theo dự toán đã được duyệt kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; Lập phương án điều hành ngân sách quý theo tiến độ và khả năng thu để đảm bảo tồn quỹ, tránh tình trạng chi vượt khả năng thu.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin chủ yếu về lĩnh vực tài chính để phục vụ cho việc quản lý, điều hành ngân sách địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tham gia góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc.

3. Phòng Thanh tra

3.1.  Chức năng:

Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quyền hạn của Sở Tài chính.

3.2.  Nhiệm vụ:

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

- Phối hợp với cơ quan Thanh tra Tài chính ở Trung ương thực hiện thanh tra tài chính đối với các đơn vị HCSN và doanh nghiệp do trung ương quản lý trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Xét tranh chấp khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về Tài chính theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Theo dõi kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc.

4. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

4.1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện quản lý, phân phối, giám đốc về mặt tài chính, ngân sách khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh. 

4.2. Nhiệm vụ:

- Thẩm định quyết toán thu - chi ngân sách hàng năm, tổng hợp quyết toán ngân sách năm khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.

- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách.

- Thực hiện nhiệm vụ nhập dự toán cấp 0, phân bổ dự toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công và hỗ trợ nghiệp vụ cho người sử dụng TABMIS cơ quan tài chính trong quá trình sử dụng, vận hành hệ thống.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện quản lý việc sử dụng nguồn kinh phí uỷ quyền thuộc NSTW, quản lý nguồn kinh phí chương trình mục tiêu theo quy định của pháp luật.

- Tham gia với các đơn vị liên quan trong việc quản lý biên chế về tiền lương của các đơn vị HCSN và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội ở địa phương.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc quản lý vốn sự nghiệp kinh tế thuộc các ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Giao thông Vận tải. Phối hợp với phòng Đầu tư thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Tài chính.

- Phối hợp với phòng Đầu tư thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn sự nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc.

5. Phòng Quản lý giá và công sản

5.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện chức năng QLNN về công tác giá và quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn; triển khai thực hiện công tác giá và quản lý tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

5.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:

+ Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước của các tổ chức, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản.

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước của các tổ chức, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá và tài sản nhà nước tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các sở, đơn vị, hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

+ Thẩm định phương án giá đất hàng năm của tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

+ Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

+ Xây dựng đề án phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá khi các tổ chức mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản Nhà nước, giao tài sản Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị theo quy định. Riêng đối với trường hợp thẩm định kinh phí mua sắm tài sản ngoài dự toán được giao hàng năm thì phòng HCSN chủ trì phối hợp với phòng Giá - Công sản để tham mưu giúp Ban giám đốc trình UBND tỉnh.

- Cấp phát, kiểm tra, thanh toán hóa đơn bán hàng tịch thu đối với các cơ quan Hải quan, Công an, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Trạm kiểm soát liên ngành, BCH Biên phòng, Phòng TC-KH các huyện, thị xã và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc.

6. Phòng Tài chính đầu tư

6.1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tài chính đầu tư trên địa bàn.

6.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

+ Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, thị xã, thành phố; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phối hợp với phòng HCSN, TCDN để thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

+ Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty Nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

+ Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc tổng hợp trình UBND tỉnh thông qua chủ trương, danh mục các dự án quy hoạch.

- Thẩm định dự toán vốn quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất để trình UBND tỉnh hoặc  Ban Giám đốc phê duyệt theo quy định.

- Trực tiếp thực hiện việc nhập dự toán các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc.

]]>

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế...

 • Cập nhật: 17-04-2024

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều...

 • Cập nhật: 06-03-2024

Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 01-03-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn