Giới thiệu chung - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượt truy cập: 483.569

Quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Post date: 14-07-2023

     1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: Số 250, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 0233.3852130; địa chỉ trang thông tin điện tử: http://sotc.quangtri.gov.vn.

]]>

         - Quá trình thành lập và phát triển:

Ngày 10/7/1989, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 01QĐ/UB về việc tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đây là Quyết định đánh dấu sự ra đời của Sở Tài chính - Vật giá Quảng Trị; ngày 10/10/2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị có tên như bây giờ.   

Ngày 18/5/2004, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1332/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính. Đến nay, được thay thế bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

- Những đặc điểm chính của đơn vị:

+ Cơ cấu tổ chức, gồm: Ban Giám đốc: 04 người, 06 phòng cụ thể như sau: Văn phòng: 09 người (có 02 HĐ 68), Thanh tra: 03 người; Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính sự nghiệp: 08 người, Phòng Quản lý ngân sách: 08 người, Phòng Tài chính đầu tư: 06 người, Phòng Quản lý giá và công sản: 07 người.

+ Cơ sở vật chất: Trụ sở làm việc 04 tầng khang trang sạch đẹp, gồm 06 phòng chuyên môn (mỗi tầng được bố trí 2 đến 3 phòng làm việc), 03 phòng họp, 01 kho lưu trữ, 01 phòng truyền thống và 01 hội trường; Tài sản có 02 xe ô tô phục vụ công tác, mỗi công chức được trang bị đầy đủ máy vi tính, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu.

+ Tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động độc lập: Đảng bộ Sở trực thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh; Tổ chức Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

2. Vị trí, chức năng:

- Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính (Về nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn: có 23 nội dung được quy định tại Quyết định 02/2023/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị).

]]>

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế...

 • Cập nhật: 17-04-2024

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều...

 • Cập nhật: 06-03-2024

Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 01-03-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn