VB Sở Tài chính - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 66

Tổng lượt truy cập: 483.605

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG BÁO

Thông báo số 4755/TB-STC 

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 12-12-2022
2 CÔNG VĂN

 • Công văn số 4346/STC-QLG&CS
 • Công văn số 11537/BTC-QLCS
 • Phụ lục đính kèm
 • Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS của Bộ Tài chính 17-11-2022
  3 1.Công văn số 4036/STC-VP ngày 01/11/2022

  2. 02.1 Du thao Quy dinh chuc nang, nhiem vu. co cau So Tai chinh

  3.02. Du thao QD quy dinh chuc nang, nhiem vu, co cau So Tai chinh

  Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 02-11-2022
  4 CÔNG VĂN

  1.Công văn số 3131/STC-TCHCSN 

  2. Góp ý sửa đổi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP

  Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế... 31-08-2022
  5 CÔNG VĂN

  1. Công văn số 2984/STC-QLNS

  2. Các biểu mẫu kèm theo Công văn số 2984/STC-QLNS 

  Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 25-08-2022
  6 HƯỚNG DẪN

  Tải về toàn bộ nội dung hướng dẫn

  Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025 25-08-2022
  7 CÔNG VĂN

  Công văn văn số 2278/STC-QLGCS ngày 29/6/2022

  Công văn số 2278/STC-QLGCS ngày 29/6/2022 về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước 11-07-2022
  8 CÔNG VĂN

  Công văn số 2278/STC-QLGCS

  Công văn số 2278/STC-QLGCS về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước 05-07-2022
  9 CÔNG VĂN

  Công văn số 1882/STC-QLG&CS

  Công văn số 1882/STC-QLG&CS ngày 01/6/2022 về việc Đề nghị đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật (lần 2) 03-06-2022
  10 CÔNG VĂN

  1. Công văn số 1580/STC-TCHCSN

  2. Thông tư số 23/2022/TT-BTC 

  Công văn số 1580/STC-TCHCSN ngày 11/5/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 12-05-2022
  1 2 3 4 5 6 »

  Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

  • Cập nhật: 23-04-2024

  Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế...

  • Cập nhật: 17-04-2024

  Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

  • Cập nhật: 14-03-2024

  Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

  • Cập nhật: 11-03-2024

  Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều...

  • Cập nhật: 06-03-2024

  Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư số...

  • Cập nhật: 01-03-2024

  Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

  • Cập nhật: 10-05-2024

  Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

  • Cập nhật: 10-05-2024

  Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

  • Cập nhật: 10-05-2024

  Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

  • Cập nhật: 10-05-2024

  Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

  • Cập nhật: 10-05-2024

  Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

  • Cập nhật: 07-02-2024

  Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

  • Cập nhật: 12-12-2022

  Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

  • Cập nhật: 17-11-2022

  Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

  • Cập nhật: 02-11-2022

  Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

  • Cập nhật: 31-08-2022

  Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

  • Cập nhật: 25-08-2022

  Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

  • Cập nhật: 25-08-2022

   

  SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
  Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
  Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn