Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượt truy cập: 513.442

Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm:

1. Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính.

2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Nghị định số 107/20218/NĐ-CP ngày 06/12/2021; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Kế hoạch quy định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương với các nội dung cụ thể sau:

(1) Công tác chỉ đạo, điều hành;

(2) Công bố, công khai thủ tục hành chính;

(3) Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP; 

(4) Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; 

(5) Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC;

(6) Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

(7) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

(8) Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

(9) Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

(10) Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; hội nghị, hội thảo;

(11) Công tác khác.

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông  năm 2024 của đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh, ngày 18/3/2024, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STC về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 của Sở Tài chính.

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 của Sở Tài chính gồm 8 nội dung:

(1) Công tác chỉ đạo điều hành;

(2) Công bố, công khai thủ tục hành chính;

(3) Rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP;

(4) Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước;

(5) Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

(6) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

(7) Thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

(8) Công tác khác.

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn cho từng phòng đối với 8 nội dung trên./.

File đính kèm:

1. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh

2. Kế hoạch số 17/KH-STC ngày 18/3/2024 của Sở Tài chính

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn