Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 192

Tổng lượt truy cập: 513.594

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Biểu mẫu

 

1

Văn bản công khai dự toán NSĐP năm 2021 trình HĐND tỉnh

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Công văn số 4308/STC-QLNS file PDF

Công văn 4308/STC-QLNS file Word

 
 
 

2

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu 33-ck-nsnn

DT-2021-N-B33-TT343-45

 
 
 

3

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu 34-ck-nsnn

DT-2021-N-B34-TT343-45

 
 
 

4

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu 35-ck-nsnn

DT-2021-N-B35-TT343-45

 
 
 

5

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tinh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu 36-ck-nsnn

DT-2021-N-B36-TT343-45

 

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu37-ck-nsnn

DT-2021-N-B37-TT343-45

 
 
 

7

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu38-ck-nsnn

DT-2021-N-B38-TT343-45

 

8

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu40-ck-nsnn

DT-2021-N-B40-TT343-45

 
 
 

9

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu41-ck-nsnn

DT-2021-N-B41-TT343-45

 
 
 

10

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối từng huyện năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu42-ck-nsnn

DT-2021-N-B42-TT343-45

 

11

Dự toán bổ sung  có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu43-ck-nsnn

DT-2021-N-B43-TT343-45

 

12

Dự toán bổ sung  có mục tiêu, nhiệm vụ vốn sự nghiệp  từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu44-ck-nsnn

DT-2021-N-B44-TT343-45

 

13

Dự toán chi ngân sách địa phương các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

2020

4308/STC-QLNS

11/12/2020

Bieu45-ck-nsnn

DT-2021-N-B45-TT343-45

 

14

Báo cáo thuyết minh

2020

271/BC-UBND

02/12/2020

BC-271-2020

Bao cao thuyet minh

 
 

 

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn