Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 162

Tổng lượt truy cập: 513.564

Ngày 16/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình và kết quả vận động thu hút, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2021.

Đồng chí Lê Quang Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự làm việc có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo tình hình vay và trả nợ vay các dự án vay lại vốn vay vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của ngân sách địa phương và các giải pháp cho những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2021-2025, tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Quảng Trị có 08 dự án địa phương đang vay lại Chính phủ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; 01 dự án đề xuất vay mới đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định và đang vận động 04 dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Kế hoạch vay và trả nợ gốc, lãi, phí và khả năng đảm bảo hạn mức vay nợ của địa phương gắn với thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt trong kế hoạch tài chính 05 năm tại Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Để chủ động xây dựng kế hoạch trả nợ, bố trí nguồn để trả nợ; quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, tại buổi làm việc Sở Tài chính đề xuất các giải pháp cụ thể:

1. Giải pháp sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn ODA (phần địa phương vay lại)

- Ưu tiên cân đối, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án vay lại và nguồn trả nợ gốc theo hợp đồng đã ký kết.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, giải ngân và thanh quyết toán vốn vay, vốn đầu tư cho dự án và xây dựng kế hoạch vay phải sát với thực tế tiến độ giải ngân, phù hợp với kế hoạch trung hạn đã báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị (Đề xuất dự án; Chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư; Thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công...) và thực hiện dự án ODA phù hợp với thực tế, hạn chế tối đa việc điều chỉnh dự án đầu tư trong quá trình thực hiện; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư các dự án theo đúng mục tiêu và quy định của pháp luật.

2. Giải pháp quản lý nợ vay chính quyền địa phương

- Tăng cường vai trò và giao trách nhiệm của chủ dự án khi được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị thủ tục và hồ sơ dự án để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương thẩm định khả năng vay lại của chính quyền địa phương.

- Trước khi thực hiện các khoản vay mới cần đánh giá đầy đủ tác động lên quy mô nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn. Lựa chọn các dự án có hiệu quả, ưu tiên đầu tư các dự án công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu có tính lan toả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Tiếp tục tăng cường quản lý nợ vay chính quyền địa phương theo nguyên tắc vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

- Thực hiện vay và trả nợ vay ngân sách địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không vượt hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Chiến cho rằng: việc vay vốn ODA phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội là cần thiết, nếu sử dụng hiệu quả nguồn vốn này sẽ góp phần tạo nguồn lực cho sự phát triển. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hiệu quả, không triển khai được dự án sẽ gây hệ quả rất lớn. Do vậy khi triển khai chủ trương vay vốn ODA trong thời gian tới phải tính toán thật kỹ các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay ODA. Phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND, UBND để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Lê Quang Chiến đánh giá cao vai trò của Sở Tài chính trong việc tham mưu, kế hoạch vay và bố trí nguồn trả nợ vay các dự án ngân sách địa phương; thẩm định phương án vay trong thời gian qua và yêu cầu Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là tham mưu các giải pháp sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn ODA, giải pháp quản lý nợ vay chính quyền địa phương. Đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh, Sở Tài chính  đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư đối với từng dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh./.

Ban Biên tập

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn