Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 168

Tổng lượt truy cập: 533.911

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách ban hành nhiều chính sách về giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng. Để triển khai thực hiện cụ thể Pháp lệnh người có công năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có nội dung quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công và thân nhân liệt sĩ. Với những điểm mới của Nghị định, các cơ quan chức năng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đang có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai ngay sau khi nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 15/2/2022), đáp ứng sớm mong muốn thụ hưởng chính sách ưu đãi của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

    Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sỹ. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các chính sách.

    Triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở đối với người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1645/UBND-KT ngày 15/4/2022 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở cho người có công với cách mạng, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở chuyên ngành liên quan triển khai thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở cho người có công với cách mạng.

    Trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn quản lý. Đây là cơ sở pháp lý ban đầu để triển khai thực hiện chính sách một cách đồng bộ và thống nhất, phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn liên quan trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, xác minh việc miễn, giảm tiền sử dụng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật,  Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung được phân cấp.

- Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cho phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội thực hiện xác nhận đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc xử lý hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các cơ quan tài nguyên và môi trường.

- Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc xử lý hồ sơ, thống kê số liệu về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ của các Chi cục Thuế các địa phương.

Việc giải quyết chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công và thân nhân liệt sĩ được gắn với việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện cụ thể cho các đơn vị cấp dưới.

Việc ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  đã tạo sự đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh, là cơ sở để giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng liên quan hiện nay đang còn tồn đọng ở các địa phương sớm được thụ hưởng chính sách theo quy định.

Tải văn bản chi tiết (Công văn số 1645/UBND-KTQuyết định số 41/2022/QĐ-UBND) ./.

Thông tư số 51/2024/TT-BTC ngày 18/7/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư liên...

 • Cập nhật: 18-07-2024

Thông tư số 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 17-07-2024

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 64/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định đối tượng,...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 181/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn