Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 107

Tổng lượt truy cập: 531.074

Ngày 01/3/2023, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị có Công văn số 03/TTr-BTCHT về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ Xgửi các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và thị xã.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022 - 2023) doUBND tỉnh Quảng Trị tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàndân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công, nông nghiệp, y tế, giáo dục, môitrường... thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp/ kỹ thuật tiên tiến vào sảnxuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Các thông tin về Hội thi được đăng tải tại Website Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: qusta.org.vn và Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ: dostquangtri.gov.vn (Chuyên mục Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X).

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi chậm nhất là 30/6/2023.

Thể lệ Hội thi lần thứ X được quy định tại Quyết định số 2396/QĐ-BTCHT ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Tải Quyết định số 2396/QĐ-BTCHT ngày 20/9/2022; Công văn số 0303/TTr-BTCHT “tại đây”

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn