Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 139

Tổng lượt truy cập: 531.106

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025; ngày 25/8/2023, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 3165/KH-STC triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 27/6/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Mục đích của kế hoạch:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ nhằm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cho các phòng thuộc Sở để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở Tài chính và các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Yêu cầu của Kế hoạch:

- Kế hoạch thực hiện cụ thể hoá các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh; các nhiệm vụ đề ra phải khả thi, góp phần nâng cao chỉ số các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI của tỉnh.

- Phân công rõ trách nhiệm của các phòng thuộc Sở trong tổ chức thực hiện các nội dung, lĩnh vực của Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI.

 - Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này; tăng cường truyền thông về kết quả cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tài chính và của tỉnh tới toàn thể  công chức, người lao động Sở Tài chính và người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI của tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp gồm: (1) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Tổ chức thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ CCHC; (3) Nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI và SIPAS của tỉnh.

Phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai 43 tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và 10 tiêu chí thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số SIPAS và PAPI./.

Tải về Kế hoạch số 3165/KH-STC ngày 25/8/2023 của Sở Tài chính

Lê Trung Kiên

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn