Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 167

Tổng lượt truy cập: 531.134

Ngày 07/3/2023, Tỉnh ủy Quảng Trị đã banh hành Kế hoạch số 95-KH/KH thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch bao gồm:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22- NQ/TW của Bộ Chính trị đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, dảng viên và Nhân dân để nhận thức sâu sắc, đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phỏng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Xác định công tác phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, phát huy vai trò, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.

3. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện chủ trương “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh” phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở và phải được gắn kết chặt chẽ với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dụng thế trận KVPT vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế.

4. Quá trình thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể, xác định rõ những việc cần tập trung giải quyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trong tình hình mới.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Tỉnh ủy đã đưa ra 09 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và tham gia của toàn dân trong phòng thủ dân sự

2. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng và Nhân dân trong thực hiện phòng thủ dân sự

3. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng thủ dân sự

4. Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phòng thủ dân sự, kết hợp chặt chẽ với các chiến lược chuyên ngành có liên quan trong tổng thể phát triển KT-XH

5. Đẩy mạnh nghiên cứu dụng khoa và khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh

6. Đa dạng hóa và ưu tiên các nguồn lực để phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh

7. Xây dựng lực lượng và tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự

8. Hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự

9. Sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về phòng thủ dân sự./

Tải về

- Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị.

- Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ban Biên tập

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn