Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 144

Tổng lượt truy cập: 513.546

Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2023 đã được Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 4742/QĐ-STC ngày 09/12/2022. Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị trực thuộc. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Hoàng Thanh Hải - Chánh Thanh tra Sở Tài chính; ông Lê Văn Hùng - Trường đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra có ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và đại diện lãnh đạo, kế toán các đơn vị trực thuộc; đại diện các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan.

Đoàn Thanh tra có trách nhiệm thanh tra theo nội dung tại Quyết định số 4742/QĐ-STC ngày 09/12/2022: Thanh tra các nguồn kinh phí, nguồn thu, tài sản và các nội dung tài chính liên quan. Riêng công trình XDCB từ năm 2020 đến năm 2022; thanh tra việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính và Luật kế toán. Thời kỳ thanh tra: Năm 2022 và các thời gian trước, sau có liên quan. Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tại đơn vị, làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) để đơn vị chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          Ông Hoàng Thanh Hải - Chánh Thanh tra Sở phát biểu chỉ đạo việc thực hiện Quyết định thanh tra; trao đổi mục tiêu của Đoàn thanh tra theo Luật Thanh tra 56 năm 2010; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc và các bộ phận, cá nhân có liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu đề ra của cuộc thanh tra, giúp hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

                                  

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

                                                                                                        Nguyễn Văn Phú

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn