Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 135

Tổng lượt truy cập: 513.537

Thực hiện công khai theo quy định tại Luật Thanh tra 56 năm 2010, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức buổi Công khai Kết luận Thanh tra số 14/KL-TTr ngày 07/6/2023 tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Linh và các đơn vị trực thuộc của Chánh Thanh tra Sở Tài chính.

          Thành phần tham dự buổi công khai kết luận thanh tra, gồm có:

          - Thanh tra Sở có ông Hoàng Thanh Hải - Chánh Thanh tra Sở, ông Nguyễn Văn Phú - Thanh tra viên, ông Lê Văn Hùng - Thanh tra viên.

          - Về phía UBND huyện Vĩnh Linh:

           + Ông: Nguyễn Thiên Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh;

           + Ông: Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

           + Bà: Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phòng Tài chính - Kế hoạch;

           Và Hiệu trưởng, kế toán các Trường trực thuộc.

          Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng đoàn thanh tra Công khai toàn văn Kết luận Thanh tra số 14/KL-TTr ngày 07/6/2023 tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Linh và các đơn vị trực thuộc. Qua thanh tra giảm trừ dự toán năm 2023 với số tiền 1.329.581.692 đồng; Thu hồi vào NSNN với số tiền 254.045.529 đồng; X phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản công với số tiền: 8.000.000 đồng (04 Trường).

          Ông Hoàng Thanh Hải - Chánh Thanh tra Sở phát biểu và trao đổi một số nội dung ưu điểm, tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Kết luận thanh tra và đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tài chính - Kế hoạch cần tăng cường chỉ đạo các Trường trong công tác quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng; chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng tài sản công, mua sắm tài sản công..

           Ông: Nguyễn Thiên Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh ghi nhận Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính đã nêu được những tồn tại, hạn chế tại các Trường và chỉ đạo các Trường chấp hành kết luận thanh tra đảm bảo theo quy định của pháp luật; Ông: Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đồng tình với Kết luật thanh tra và đề nghị các Trường nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                            Nguyễn Văn Phú

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn