Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 187

Tổng lượt truy cập: 513.589

Ngày 20/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ pháp lý bãi bỏ Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và Quyết định số 1613/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau như sau:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

1.006.339

Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

2

1.006.343

Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

3

1.006.344

Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

4

1.006.345

Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

5

1.005.416

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

6

1.005.417

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

7

1.005.426

Quyết định thanh lý tài sản công

8

1.005.427

Quyết định tiêu hủy tài sản công

9

1.005.428

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

10

1.005.430

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

11

1.005.431

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

12

1.005.422

Quyết định điều chuyển tài sản công

13

1.005.432

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

14

1.005.420

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

15

1.005.421

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và c khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

16

1.005.423

Quyết định bán tài sản công

17

1.005.433

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

18

1.006.216

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Sở Tài chính có tất cả 10 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

2.002217.000.00.00.H50

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

2

1.006241.000.00.00.H50

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

3

1.005429.000.00.00.H50

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

4

1.005419.000.00.00.H50

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

5

2.002173.000.00.00.H50

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

6

1.006218.000.00.00.H50

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

7

1.006219.000.00.00.H50

 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

8

1.006220.000.00.00.H50

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

9

1.005415.000.00.00.H50

Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

III

LĨNH VỰC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

10

2.002206.000.00.00.H50

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

- Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 1613/QĐ-BTC ngày 31/7/2023của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị.

                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Huệ

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn