Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 92

Tổng lượt truy cập: 513.494

Ngày 07/7/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 số 01/NQ-BCH.

Các chỉ tiêu cụ thể hàng năm của Nghị quyết gồm:

- Phấn đấu CĐVC tỉnh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 95% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ.

- 100% ĐV, NLĐ được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi có hoàn cảnh khó khăn; 90% đoàn viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức.

- 100% các CĐCS có ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả.

- 100% CĐCS phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

- CĐVC tỉnh thực hiện 01 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp; 20% CĐCS được kiểm tra, giám sát về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn.

- Mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (nếu còn nguồn).

- Vận động đạt 100% chỉ tiêu về đóng góp xây dựng quỹ "Mái ấm Công đoàn”, quỹ "Hỗ trợ đặc biệt khó khăn” và các loại quỹ do cấp trên phát động.

Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ:

- Phấn đấu tổ chức ít nhất 2 hoạt động văn hóa, thể thao cấp CĐVC tỉnh.

- 100% cán bộ CĐCS được trang bị kiến thức và tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

- 100% cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và 70% trở lên cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Nghị quyết đã thông qua kết quả bầu cử BCH CĐVC tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; bầu 14 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, UBKT 05 đồng chí và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐVC tỉnh khóa IV./.

Tải về Nghị quyết 01/NQ-BCH ngày 07/7/2023 của BCH CĐVC tỉnh

Lê Trung Kiên

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn