Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 26

Tổng lượt truy cập: 513.428

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào 02 ngày 02 – 03/10/2023, tại Nhà khách Tỉnh ủy, thành phố Đông Hà. Tham dự Đại hội có 225 đại biểu gồm 29 đại biểu đương nhiên là ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, 194 đại biểu bầu từ đại hội CĐCS, 02 đại biểu chỉ định. Trong đó, 213 đại biểu là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, 82 đại biểu là nữ, độ tuổi bình quân là 46 tuổi.

Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2018 – 2023; đề ra Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong đó đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Chi tiêu đến hết nhiệm kỳ

- Phấn đấu cả tỉnh có 80 nghìn đoàn viên công đoàn.

- Ít nhất 92% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể

- Ít nhất 80% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

- 100% ủy viên BCH công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng 89 nghiệp vụ công đoàn.

- Xây dựng 160 nhà Mái ấm Công đoàn.

* Chỉ tiêu hằng năm

- 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- 100% CĐCS khu vực HCSN và 80% CĐCS khu vực doanh nghiệp tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho - Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

- 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% số CĐCS khu vực nhà nước, 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- 90% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát pháp luật lao động, công đoàn 80 doanh nghiệp.

- Hằng năm 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ công đoàn; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

Về kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIII và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam như sau:

- Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh gồm 30 đồng chí.

- Phiên họp thứ nhất BCH LĐLĐ tỉnh đã bầu 09 Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (tái cử); Các đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Lê (tái cử), Nguyễn Thị Thu Hà (tái cử), Nguyễn Tài Minh được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm gồm 07 đồng chí , đồng chí Lương Thị Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIII.

- Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đồng chí./.

Tải về Thông báo kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh tỉnh Quảng Trị  lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lê Trung Kiên

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn