VB TW - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 174

Tổng lượt truy cập: 513.576

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 108/2023/QH15

Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai... 29-11-2023
2 THÔNG TƯ

Thông tư số 32/2023/TT-BGTVT

Thông tư số 32/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy... 28-11-2023
3 LUẬT

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội 28-11-2023
4 LUẬT

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 của Quốc hội ngày 28/11/2023 28-11-2023
5 LUẬT

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội 27-11-2023
6 LUẬT

Luật nhà ở số 27/2023/QH15 

Luật nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội 27-11-2023
7 LUẬT

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội 27-11-2023
8 LUẬT

Luật Viễn thông số 24/2023/QH15

Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023 của Quốc hội 24-11-2023
9 LUẬT

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 25/2023/QH15

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 25/2023/QH15 ngày 24/11/2023 của Quốc hội 24-11-2023
10 THÔNG TƯ

Thông tư số 70/2023/TT-BTC 

Thông tư số 70/2023/TT-BTC ngày 17/11/2023 của Bộ Tài chính về Thông tư bãi bỏ các Quyết định 42/2008/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2008 và Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng... 17-11-2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn