VB TW - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 56

Tổng lượt truy cập: 513.458

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG TƯ

Thông tư số 17/2022/TT-BTC 

Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" 05-05-2022
2 THÔNG TƯ

Thông tư số 23/2022/TT-BTC 

Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối vưới nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước 05-05-2022
3 THÔNG TƯ

Thông tư 24/2022/TT-BTC

Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng... 25-04-2022
4 THÔNG TƯ

Thông tư số17/2022/TT-BTC 

Thông tư số17/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 28-03-2022
5 THÔNG TƯ

Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính

Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch 23/3/20220 Bình luận 23-03-2022
6 THÔNG TƯ

Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính

Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch 23/3/20220 Bình luận 23-03-2022
7 THÔNG TƯ

Thông tư số 04/2022/TT-BTC

Thông tư số 04/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/01/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 24-02-2022
8 THÔNG TƯ

Thông tư số 128/2021/TT-BTC

Thông tư số 128/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định sô 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hành... 08-02-2022
9 THÔNG TƯ

Thông tư số 03/2022/TT-BTC 

Thông tư số 03/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ... 08-02-2022
10 THÔNG TƯ

Thông tư số 122/2021/TT-BTC 

Thông tư số 122/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 17-01-2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn