VB TW - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 188

Tổng lượt truy cập: 513.590

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 THÔNG TƯ

Thông tư số 06/2023/TT-BTC

Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý,... 31-01-2023
2 THÔNG TƯ

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 Hướng dẫn quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội 19-01-2023
3 THÔNG TƯ

Thông tư số 03/2023/TT-BTC

Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 10-01-2023
4 THÔNG TƯ

Thông tư số 02/2023/TT-BTC

Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày... 06-01-2023
5 THÔNG TƯ

Thông tư số 01/2023/TT-BTC

Thông tư số 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông quy định việc quản lý, sử... 04-01-2023
6 THÔNG TƯ

Thông tư số 68/TT-BTC ngày 11/11/2022 

Thông tư số 68/TT-BTC ngày 11/11/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động... 11-11-2022
7 THÔNG TƯ

Thông tư số 30/2022/TT-BTC 

Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi... 03-06-2022
8 THÔNG TƯ

Thông tư số 26/2022/TT-BTC 

Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 24-05-2022
9 THÔNG TƯ

Thông tư số 28/2022/TT-BTC

Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết... 17-05-2022
10 THÔNG TƯ

Thông tư số 27/2022/TT-BTC 

Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển... 17-05-2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn