Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 126

Tổng lượt truy cập: 513.528

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Quảng Trị;

1. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu tổng điểm Chỉ số PCI năm 2023 đạt từ 64,30 điểm trở lên (tăng 3,04 điểm so với năm 2022) và thứ hạng 50/63 tỉnh, thành phố (tăng 9 bậc so với năm 2022), trong đó:

- Chỉ số Gia nhập thị trường đạt từ 7,10 điểm trở lên.

- Chỉ số Tiếp cận đất đai đạt từ 6,00 điểm trở lên. - Chỉ số Tính minh bạch đạt từ 6,20 điểm trở lên.

- Chỉ số Chi phí thời gian đạt từ 7,40 điểm trở lên.

- Chỉ số Chi phí không chính thức đạt từ 7,20 điểm trở lên.

- Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đạt từ 5,60 điểm trở lên.

- Chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt từ 6,80 điểm trở lên. - Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt từ 5,30 điểm trở lên.

- Chỉ số Đào tạo lao động đạt từ 5,60 điểm trở lên.

- Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt từ 7,00 điểm trở lên.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số.

- Người đứng đầu các ngành, các cấp phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; duy trì định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo và đào tạo lại theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị bền vững,… Đa dạng hóa hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền.

- Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp và nhà đầu tư, tránh gây phiền hà cho người sản xuất, kinh doanh. Giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kể cả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch này; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư gắn với thực hiện cải cách về môi trường kinh doanh; hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư trong suốt quá trình hoạt động. Đối xử công bằng, bình đẳng, khách quan đối với các doanh nghiệp.

- Rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu và phân công trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh; triển khai xây dựng và thực hiện bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố.

 - Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ số xanh cấp tỉnh, phấn đấu nâng dần thứ hạng và đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện

- Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xác định rõ công tác cải cách hành chính là trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI.

- Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch này đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ nội dung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được đề ra tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành, địa phương.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trong Kế hoạch (Báo cáo theo tiến độ các nhiệm vụ được giao với cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp) lồng ghép trong Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện lồng ghép trong Báo cáo tình hình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI hàng quý, 6 tháng, năm về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp).

- Giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch không đáp ứng được tiêu đề ra làm giảm điểm số Chỉ số chi tiết, Chỉ số thành phần có liên quan.

Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/9/2023 (tải về tại đây)

Lê Trung Kiên

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn