Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 65

Tổng lượt truy cập: 531.032

Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2023, duy trì và nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2024 tỉnh Quảng Trị.

* Mục đích của Kế hoạch:

- Duy trì kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số đạt tỷ lệ điểm tối đa; đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao các chỉ số. Phấn đấu năm 2024 chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng về điểm số, thứ hạng trên các lĩnh vực và chỉ số thành phần.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC để cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị địa phương; phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phần Phụ lục kế hoạch đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tiêu chí thành phần bị trừ điểm của chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), SIPAS và PAPI năm 2023 tỉnh Quảng Trị.

* Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh phân công thực hiện Kế hoạch cụ thể cho các cơ quan, đơn vị:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã:

- Nghiên cứu Báo cáo số 124/BC-SNV ngày 29/4/2024 của Sở Nội vụ;rà soát, phân tích kết quả các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2023 đối chiếu với các nội dung, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giaochủ động ban hành văn  bản để  cụ  thể hóa  và  triển  khai  thực hiện  Kế  hoạch  này  đảm  bảo nghiêm túc, có hiệu quả (văn bản triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi chung).

- Thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ TTHC không đúng hẹn, hồ sơ TTHC phải bổ sung nhiều lần và thực hiện đúng quy định về thông báo và xin lỗi người dân, tổ chức đối với các hồ sơ trễ hẹn đạt 100% nhằm tăng mức hài lòng của người dân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác  tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; không để xảy ra tình trạng gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân đảm bảo tiếp tục duy trì, nâng cao điểm số, thứ hạng trong chỉ số SIPAS.

- Thực hiện nghiêm các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đảm bảo thực hiện 100% các nội dung theo kiến nghị.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công trên, Sở Tài chính được UBND tỉnh phân công nhiệm vụ:

 - Tiếp tục tham mưu các giải pháp quyết liệt đẩy mạnh cải cách tài chính công, trong đó tập trung hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu hoàn thành 100% theo kế hoạch.

- Theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nghiêm kiến nghị, kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.

File đính kèm:

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn