Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 34

Tổng lượt truy cập: 513.436

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 27/12/2023 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; số 16 /KH-UBND ngày 29/01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 và số 18/KH-UBND ngày 29/01/2024 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Để kịp thời triển khai các nội dung, đánh giá việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật, ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã ban hành các Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 12/01/2024 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; số 05/KH-STC ngày 02/02/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật; số 08/KH-STC ngày 16/02/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi chung là công tác thi hành pháp luật) phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng thuộc Sở với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật tại Sở Tài chính. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch.

Nội dung tại các kế hoạch bám sát theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với thực tế tại Sở Tài chính nhằm đảm bảo 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, giá, tài sản công, đầu tư, tài chính doanh nghiệp được kiểm tra, rà soát và đề nghị xử lý những sai sót phát hiện theo thẩm quyền; Quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời đến toàn thể công chức, người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại các kế hoạch công tác thi hành pháp luật đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với các phòng thuộc Sở để tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động và triển khai thực hiện các nội dung theo các Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở theo quy định và giao Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Ban giám đốc gửi UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định./.

Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 12/01/2024 (tải về tại đây).

Kế hoạch số 05/KH-STC ngày 02/02/2024 (tải về tại đây).

Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 16/02/2024 (tải về tại đây).

Lê Trung Kiên

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn