Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượt truy cập: 513.432

Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cấp tỉnh năm 2023.

Mục đích của kế hoạch:

 - Điều tra xã hội học (XHH) để lấy ý kiến đánh giá hiệu quả của công tác cải cách hành chính (CCHC) theo các nội dung, lĩnh vực và đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2023; căn cứ kết quả điều tra xã hội học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh rà soát để có giải pháp duy trì, cải thiện nhằm nâng hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực phụ trách và nâng cao sự hài lòng của nguời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Kết quả điều tra XHH là căn cứ để xác định một phần nội dung trong các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và xác định Chỉ số SIPAS của tỉnh Quảng Trị năm 2023. 

Kế hoạch điều tra gồm điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và điều tra xã hội học xác định Chỉ số Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)

1. Đối với điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC của Bộ Nội vụ. Đối tượng điều tra gồm:

- Tất cả đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 01 phiếu điều tra XHH về đánh giá kết quả thực hiện CCHC của tỉnh Quảng Trị

- Tất cả Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tất cả lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương) thực hiện 02 phiếu điều tra XHH về đánh giá kết quả thực hiện CCHC của tỉnh Quảng Trị và của bộ chủ quản.

- Tất cả Lãnh đạo UBND cấp huyện (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) thực hiện 01 phiếu điều tra XHH về đánh giá kết quả thực hiện CCHC của tỉnh Quảng Trị.

2. Đối với điều tra xã hội học xác định Chỉ số Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) được thực hiện bằng cách lấy ý kiến trực tiếp tại phiếu điều tra do Bộ Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện. Đối tượng điều tra gồm: Đại diện hộ gia đình của 21 thôn/khu phố thuộc 9 xã, phường, thị trấn của Huyện Cam Lộ, huyện Đakrông và thành phố Đông Hà (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch đính kèm) thực hiện 01 phiếu điều tra XHH về sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thời gian thực hiện điều tra được thực hiện trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024. Đối với điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) hoàn thành trước ngày 10/01/2024./.

Tải về Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn