Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 169

Tổng lượt truy cập: 513.571

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024 (số 250/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh); ngày 03/01/2024, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STC về cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tài chính.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công nhằm góp phần nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch CCHC năm 2024 của Sở Tài chính gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm (Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số) với 37 tiêu chí thành phần xác định rõ sản phẩm đầu ra, thời gian hoàn thành và phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp một cách cụ thể của từng phòng thuộc Sở để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tải về Kế hoạch số 03/KH-STC ngày 23/01/2024 của Sở Tài chính

Lê Trung Kiên

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn