Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 180

Tổng lượt truy cập: 513.582

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-STC ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024; Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; ngày 28/02/2024, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STC về về Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tài chính.

Mục tiêu của Kế hoạch bao gồm:

- Ứng dụng rộng rãi CNTT trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, giúp cho tổ chức, cá nhân làm việc nhanh, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

- Tiếp tục đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ, đảm bảo 100% máy tính được kết nối mạng LAN và Internet theo đúng quy định. Nâng cao việc sử dụng phần mềm chuyên ngành, hệ thống hồ sơ công việc, ứng dụng khác và hệ thống thư điện tử góp phần nâng cao năng lực điều hành quản lý, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin.

- Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đạt 90% trở lên hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Tiếp tục kết nối hệ thống thông tin/ cơ sở dữ liệu đến hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh góp phần xây dựng nền tảng phát triển Chính quyền số.

- Khuyến khích công chức, người lao động thuộc Sở ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng.

- Công chức, người lao động thuộc Sở tham gia đào tạo bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT theo yêu cầu; sử dụng các ứng dụng của điện thoại thông minh nhằm khai thác, sử dụng một cách hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT, các dịch vụ cung cấp qua thiết bị di động phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và phát triển chính quyền số, xã hội số.

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số năm 2024 gồm 4 nội dung (Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực và Xây dựng chính quyền số); phân công trách nhiệm từng phòng thuộc Sở chủ trì, phối hợp và triển khai thực hiện 04 nội dung trên.

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tài chính năm 2024 (đính kèm).

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn