Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 124

Tổng lượt truy cập: 513.526

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Biểu mẫu

 

1

Văn bản công khai dự toán NSĐP năm 2022 trình HĐND tỉnh

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Công văn số 4834/STC-QLNS file PDF

 

2

Cân đối ngân sách địa phương năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 33-ck-nsnn

DT-2022-N-B33-TT343-45

 

3

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

DT-2022-N-B34-TT343-45

 

4

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

 

Bieu 35-ck-nsnn

DT-2022-N-B35-TT343-45

 

 

5

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tinh và chi ngân sách huyện

theo cơ cấu chi năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

 

Bieu 36-ck-nsnn

DT-2022-N-B36-TT343-45

 

 

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

 

Bieu 37-ck-nsnn

DT-2022-N-B37-TT343-45

 

 

7

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác

của ngân sách cấp tỉnh năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 38-ck-nsnn

DT-2022-N-B38-TT343-45

 

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan đơn vị

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 39-ck-nsnn

DT-2022-N-B39-TT343-45

 

9

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 40-ck-nsnn

DT-2022-N-B40-TT343-45

 

10

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối từng huyện năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 41-ck-nsnn

DT-2022-N-B41-TT343-45

 

11

Dự toán bổ sung  có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 42-ck-nsnn

DT-2022-N-B42-TT343-45

 

12

Dự toán bổ sung  có mục tiêu, nhiệm vụ vốn sự nghiệp  từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 43-ck-nsnn

DT-2022-N-B43-TT343-45

 

13

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 44-ck-nsnn

DT-2022-N-B44-TT343-45

 

14

Dự toán chi ngân sách địa phương các huyện, thị xã, thành phố năm 2022

2021

4834/STC-QLNS

17/12/2021

Bieu 45-ck-nsnn

DT-2022-N-B45-TT343-45

 

15

Báo cáo thuyết minh

2021

220/BC-UBND

16/11/2021

Công văn số 220/BC-UBND

Phụ lục thuyết minh kèm theo

 
 

 

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn