Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 22

Tổng lượt truy cập: 513.424

Ngày 12/01/2024, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Lê Thị Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở.

Trong năm 2023, Đảng ủy Sở Tài chính thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên có nhận thức, quan điểm đúng đắn theo đường lối, chính sách của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời cho cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên và quần chúng chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 13/01/2023 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/02/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; Công văn số 14-CV/ĐU ngày 10/3/2023 của Đảng ủy Sở về tham gia cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023; Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 22/5/2023 của Đảng ủy Sở về triển khai CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 22/5/2023 của Đảng ủy Sở về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 04/12/2023 của Đảng ủy Sở về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Báo cáo số 18-BC/ĐU ngày 28/3/2023 của Đảng ủy Sở về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024