Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 123

Tổng lượt truy cập: 531.090

Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 27/5/2024, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định thanh tra tài chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong và các đơn vị trực thuộc.

Tham dự buổi công bố có đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong, Hiệu trưởng, Kế toán các trường học trên địa bàn huyện.

Hình 1 - Công bố Quyết định Thanh tra tài chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong và các đơn vị trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 20/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về việc thanh tra tài chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong và các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi công bố, sau khi nghe đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong báo cáo các nội dung cơ bản về tình hình hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023, đồng chí Hoàng Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Tài chính nêu rõ đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị các đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời phối hợp với Đoàn Thanh tra trong thời gian làm nhiệm vụ; chỉ đạo Đoàn Thanh tra tiến hành hoạt động thanh tra đúng quy trình, công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm; xem xét, đánh giá khách quan, đầy đủ các mặt ưu điểm, hạn chế và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công… và các nội dung khác có liên quan.

Công bố Quyết định thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra. Buổi công bố kết thúc lúc 10h00 cùng ngày/.

Trần Bình Minh

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn