VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 38

Tổng lượt truy cập: 513.440

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19-07-2023
2 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hộ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19-07-2023
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19-07-2023
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 19-07-2023
5 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND... 19-07-2023
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh... 19-07-2023
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 19-07-2023
8 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND 

Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng... 12-07-2023
9 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND 

Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ... 12-07-2023
10 NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm... 28-03-2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn