VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 201

Tổng lượt truy cập: 513.603

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 29-04-2022
2 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030 25-04-2022
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 25-04-2022
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 25-04-2022
5 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc... 25-04-2022
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết  số 16/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 ban hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục... 25-04-2022
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn... 25-04-2022
8 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi một số Điều của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng... 20-04-2022
9 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 174/2021/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 174/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022 05-01-2022
10 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị 05-01-2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn