VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 172

Tổng lượt truy cập: 513.574

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh quy định... 28-03-2023
2 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo... 28-03-2023
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Ban hành một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên đại bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 28-03-2023
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sư dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 28-03-2023
5 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo... 28-03-2023
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên... 28-03-2023
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới... 28-03-2023
8 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 28-03-2023
9 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định nội dung, mức chi giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị 28-03-2023
10 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức... 28-03-2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn