VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 31

Tổng lượt truy cập: 513.433

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 20-10-2021
2 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 20-10-2021
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 112/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 112/2021/NQ-HĐND ngày 04/09/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị... 20-10-2021
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ... 05-09-2021
5 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND
 

Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 cùa HDDND tỉnh Quảng Trị Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 05-09-2021
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết 108/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 cùa HDDND tỉnh Quảng Trị Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 05-09-2021
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 107/2021/NQ-HĐND 
 

Nghị quyết số 107/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại... 05-09-2021
8 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND
 

Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 05-09-2021
9 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn... 05-09-2021
10 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công... 26-07-2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn