VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 71

Tổng lượt truy cập: 513.473

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐND 
 

Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 04-08-2022
2 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND
 

Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng... 04-08-2022
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm... 04-08-2022
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND
 

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh... 04-08-2022
5 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị 24-05-2022
6 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp 05-05-2022
7 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 05-05-2022
8 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công... 29-04-2022
9 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo QĐ số 09/2022/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng,... 29-04-2022
10 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bam hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân... 29-04-2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn