VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 100

Tổng lượt truy cập: 513.502

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 158/NQ-HĐND

Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 05-01-2022
2 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 05-01-2022
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 154/NQ-HĐND

Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09/12/20211 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 05-01-2022
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 153 /NQ- HĐND

Nghị quyết số 153 /NQ- HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 05-01-2022
5 V

Nghị quyết số 152/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 05-01-2022
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 151/NQ-HĐND

Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 05-01-2022
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 150/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020 05-01-2022
8 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 149/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 05-01-2022
9 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 05-01-2022
10 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 20-10-2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn