VB HĐND-UBND - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 121

Tổng lượt truy cập: 513.523

STT Loại VB Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xóa mù chữ 23-12-2022
2 Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 về xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị 23-12-2022
3 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị 21-10-2022
4 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND
 

Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng... 21-10-2022
5 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022... 21-10-2022
6 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 21-10-2022
7 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua đề án Huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới nhà ở hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026 21-10-2022
8 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh... 21-10-2022
9 NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị 18-10-2022
10 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn... 28-09-2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn