Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 37

Tổng lượt truy cập: 513.439

 

 

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Biểu mẫu

1

Công khai dự toán ngân sách địa phương  năm 2024 trình HĐND tỉnh

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Công văn số 4467//STC-QLNS 

(Bản Word, Bản PDF)

2

Cân đối ngân sách địa phương năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu 33-ck-nsnn

DT-2023-N-B33-TT343-45 (bản PDF, bản Excel)

3

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu 34-ck-nsnn

DT-2023-N-B34-TT343-45 (bản PDF, bản Excel)

4

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu 35-ck-nsnn

DT-2023-N-B35-TT343-45 (bản PDF, bản Excel)

5

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu 36-ck-nsnn

DT-2023-N-B36-TT343-45 (bản PDF, bản Excel)

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu37-ck-nsnn

DT-2023-N-B37-TT343-45 (bản PDF, bản Excel)

7

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu38-ck-nsnn

DT-2023-N-B38-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu39-ck-nsnn

DT-2023-N-B39-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

9

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu40-ck-nsnn

DT-2023-N-B40-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

10

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã theo lĩnh vực năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu41-ck-nsnn

DT-2023-N-B41-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

11

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu42-ck-nsnn

DT-2023-N-B42-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

12

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu43-ck-nsnn

DT-2023-N-B43-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

13

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu44-ck-nsnn

DT-2023-N-B44-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

14

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024

2023

4467/STC-QLNS

21/11/2023

Bieu45-ck-nsnn

DT-2023-N-B45-TT343-45 (Bản PDF, bản Excel)

15

Báo cáo thuyết minh

2023

266/BC-UBND

19/11/2023

Báo cáo 266/BC-UBND

( Bản PDF)

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn